سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه حفظ و نشر آثار امام (ره) 
پژوهشگر 
1373/01/01 
1374/01/01 
پژوهش کنگره نفش زمان و مکان 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
پژوهشگر فقه 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مرکز جهانی مدرسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعةالزهرا 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
سازمان آموزش و پرورش تهران 
مدرس 
 
 
-----